.::Trafik Bilgi İşaretleri ::.
.::TRAFİK DERSİ KONULARI ::.

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
 
            Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çıkarılmıştır.

KURULLAR, KURULUŞLAR, KOMİSYONLAR, GÖREV VE YETKİLERİ

            1- Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu : Kurul, Başbakan'ın başkanlığında yılda iki defa toplanır. Trafik Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanarak, Karayolu Güvenlik Trafiği Kurulunca uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar ve kararlarının yaşama geçirilmesi için gerekli koordinasyon önemlerini belirler. Kurulun sekreterya görevi  Emniyet Genel Müdürlüğüne aittir.
            2- Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu :  Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanının başkanlığında ayda bir toplanır. Trafik hizmetlerinin çağdaş ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla önerilen veya katılacak temsilcilerce önerilecek önlemlerin uygulanabirliğini tartışarak karara bağlar.
            3- Emniyet Genel Müdürlüğü : Trafik Kanununa göre; araçları, araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin, kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin yasa hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek,
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek,
El koyduğu trafik kazalarında trafik kazası tespit tutanağı düzenlemek,
Trafik kazası sonucunda hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin, süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek,
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek,
Sürücünün belgelerini vermek,
Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek,
Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak,
Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek.
 
            4- Karayolları Genel Müdürlüğü : Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak,
Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek, projeleri incelemek ve onaylamak,
Trafik araç ve tekniğine ait görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak,
Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek,
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak

           
            5- Milli Eğitim Bakanlığı : Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek,
Kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak,

Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak.

6- SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ
    1.Karayollarında oluşan trafik kazalarıyla ilgili ilk/acil yardım hizmetlerini planlamak, uygulamak,
    2.Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak üzere, İçişleri Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü de alınarak ilkyardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak,    
    3.Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak,  
    4.Bu kanunla ve mevzuatla verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak,  
    5.Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hizmetlerinin bedelinin tamamını sigorta şirketlerinden tahsil etmek.
7-TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ
      Köy Yollarında;
    1.Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yapıp, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarındaki tesisler için bağlantıyı sağlayarak, geçiş yolları yönünden izin vermek,
    2.Yol güvenliği ile ilgili; kavşak, durak yeri, yol dışı park yeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak,   
    3.Kaza analiz sonuçlarına göre, karayolu yapısı ve işaretlemeye dayalı kaza nedenlerini göz önünde bulundurmak ve gerekli tedbirleri almak,
    4.Kanun ve yönetmeliklerle çıkarılan köy yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak ile görevli ve yükümlüdür.
8-ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ
Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin görev ve yükümlülükleri: Bu kanun ve ilgili mevzuatla verilen hizmetleri yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak. Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, muayene istasyonlarını denetlemek. 35.madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tutanak düzenleyerek idari para cezası vermek ve bu maddede belirtilen idari tedbirleri almak, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek.
9-ORMAN VE ÇEVRE BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ
Köy yolları için sayılan görev ve hizmetlerden zorunlu ve gerekli görülenler, orman yolları içinde geçerlidir. Ayrıca 2872 sayılı Çevre Kanunu ile yönetmelikler çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak ile görevli ve yükümlüdür.
10-BELEDİYE TRAFİK BİRİMLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
  1.Sorumlu olduğu yolun yapısını, trafik düzenini güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak; yol ve kavşak düzenlemeleri ile gerekli işaretlemeleri yapmak,   
  2.Açık ve kapalı park yerleri, alt ve üst geçitleri yapmak, yaptırmak, işletmek/işletmesine izin vermek
  3.Taşıt yollarında trafiği tehlikeye düşüren engelleri, gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek ve ortadan kaldırmak,   
  4.Karayolu yapısında, üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak, denetlemek    
  5.Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak ve yapılmasını sağlamak ile görevli ve yükümlüdür.2007 Telif hakları Sinyal Sürücü Kursuna Aittir
DeSiGnBy:Drivercourse©2001......